Yu Jen Taipei Art & Antique Auction | Private Sales

MENU

DE XIN SHU WU

De Xin Shu Wu: An Important Private Asian Snuff Bottle Collection II

De Xin Shu Wu: An Important Private Asian Snuff Bottle Collection II

A Rare Suzhou Agate 'Monkey and Lingzhi' Snuff Bottle | Qing Dynasty

A Rare Suzhou Agate 'Monkey and Lingzhi' Snuff Bottle | Qing Dynasty

This lot appeared in the publication《Robert Hall: Chinese Snuff Bottles III》

De Xin Shu Wu

De Xin Shu Wu

TOP